Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności  wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) w ramach naszej oferty online i związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również  obecności w Internecie , np. naszego profilu w mediach społecznościowych (zwanych dalej „Ofertą Online”).

W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub  „administrator”, odsyłamy do definicji zawartych w Art. 4 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administrator

Podstawski Unternehmensgruppe
Rastatter Straße 62
68239 Mannheim
Niemcy

E-Mail: info@podstawski-group.com
Dyrektor zarządzający: Thomas Podstawski
Link do notki prawnej: https://www.podstawski-group.com/impressum/

Numer telefonu: +49 (0) 621 377 0 33 0
Fax +49 (0) 621 377 0 33 99

Rodzaje przetwarzanych danych:

 – Dane katalogowe (np. imiona, nazwiska, adres).

 – Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).

 – Dane dotyczące treści (np. wprowadzany tekst, zdjęcia, filmy wideo).

 – Dane dotyczące użytkownika (np. odwiedzane strony internetowe, przeglądane strony, czas spędzony na stronie).

– Metadane/ dane komunikacyjne (np. informacje o  urządzeniu, adresy IP).

Kategorie osób, których dotyczą dane:

Odwiedzający i użytkownicy oferty internetowej (zwani dalej „Użytkownikami”).

 

Cel przetwarzania danych

– Dostarczanie Oferty Online, jej funkcji i treści.

– Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.

 – Środki bezpieczeństwa.

 – Pomiar zasięgu/cele marketingowe

Terminy używane w tym dokumencie

„Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  osoby fizycznej  (zwanej dalej ” Osobą,  której  dotyczą  dane”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna  to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub co najmniej jednej cechy szczególnej wyrażającej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych za pomocą  zautomatyzowanych  procedur związanych z danymi osobowymi lub bez nich.

Termin ten ma duży zakres i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

„Pseudonimizacja danych” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane  oddzielnie  i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym  mającym na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  osobie fizycznej. 

„Profilowanie” oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z  wydajnością  pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem,  preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnością,  zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczeniem się tej  osoby fizycznej .

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o  celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

„Podmiot przetwarzający dane osobowe” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych.

Obowiązujące podstawy prawne

Informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania powierzonych  nam danych osobowych, zgodnie z Art. 13 RODO.

 

Jeżeli podstawa prawna nie została wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie ma następująca zasada: 

Podstawą prawną do uzyskania zgody na przetwarzanie danych jest Art. 6 Ust. 1 lit. a) i Art. 7 RODO, podstawą prawną do przetwarzania danych w celu świadczenia naszych usług i wykonania czynności kontraktowych  oraz do udzielania odpowiedzi na zapytania jest Art. 6 Ust. 1 lit. b) RODO, podstawą prawną do przetwarzania danych w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 Ust. 1 lit. c) RODO, a podstawą prawną do przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest Art. 6 Ust. 1 lit. c) RODO, a podstawą prawną do przetwarzania danych w celu ochrony naszych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku gdy istotne interesy osoby, której dotyczą dane lub innej  osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

 

Środki  bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu  zapewnienia  poziomu ochrony adekwatnego do ryzyka, biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i dotkliwość zagrożenia  praw  i  wolności   osób fizycznych , zgodnie z Art. 32 RODO.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności  i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu, wejścia, transmisji, bezpieczeństwa ich  dostępności  i ich rozdzielenia.

Ustanowiliśmy również procedury zapewniające korzystanie z praw przysługujących podmiotowi danych, usuwanie danych i reagowanie na  zagrożenie danych.

Ponadto już w trakcie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur uwzględniamy ochronę danych osobowych zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projekt technologiczny i ustawienia przyjazne ochronie danych (Art. 25 RODO).

 

Współpraca z podmiotem przetwarzającym dane i stronami trzecimi

Jeśli w ramach przetwarzania danych udostępniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowę lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w  inny sposób  przyznajemy  dostęp do danych , będzie to miało miejsce wyłącznie na podstawie pozwolenia prawnego (np. W przypadku  przekazania  danych stronom trzecim, zgodnie z wymogami dostawców usług płatniczych, zgodnie z Art. 6 Ust.1 lit. b RODO dla  realizacji  zamówienia), użytkownik zgodził się na obowiązek prawny lub na nasze uzasadnione interesy (np. korzystanie z agentów, webhosterów itp.).

Jeśli zlecamy przetwarzanie danych osobom trzecim na podstawie tzw.  „umowy o realizację zamówienia”, odbywa się to na podstawie Art. 28 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Przetwarzanie danych w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług osób trzecich, ujawniania lub przekazywania danych osobom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się w celu wypełnienia  naszych (przed)kontraktowych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, zobowiązania prawnego lub naszych uzasadnionych interesów.

Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy dane w kraju trzecim wyłącznie w przypadku spełnienia specjalnych warunków określonych w Artykule 44 i kolejnych RODO.

Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA przez „Privacy Shield”) lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „Standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, a także uzyskania informacji o tych danych oraz dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

Osoby, których dane dotyczą mają następujące prawa:

Zgodnie z Art. 16 rozporządzenia RODO mają Państwo prawo zażądać  uzupełnienia danych dotyczących Państwa lub skorygowania nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą.

Zgodnie z Art. 17 RODO mają Państwo prawo żądać natychmiastowego   usunięcia odpowiednich danych lub też ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO.

Mają Państwo prawo zażądać, aby przekazane przez Państwa dane dotyczące Państwa zostały otrzymane zgodnie z Art. 20 RODO i zażądać ich  przekazania innym osobom odpowiedzialnym.

Zgodnie z Art. 77 RODO mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody na  podstawie Art. 7 Ust. 3 RODO.

Prawo sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych, które Państwa dotyczą, zgodnie z Art. 21 RODO.

Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów marketingowych.

Pliki cookie i prawo do zgłaszania sprzeciwu w wiadomościach bezpośrednich

„Cookies” są  małymi plikami zapisywanymi na urządzeniach użytkowników.

W plikach cookie mogą być przechowywane różne dane.Plik cookie jest używany głównie do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w Ofercie Online.

Tymczasowe pliki cookie, „cookies sesyjne” lub „cookies przejściowe”,  są plikami cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika Oferty Online i zamknięciu jego przeglądarki.

W takim pliku cookie można na przykład zapisać zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub status logowania.

Pliki cookie określane jako „stałe”  lub „trwałe” i pozostają w pamięci nawet po zamknięciu  przeglądarki.

Na przykład, status logowania może zostać zapisany, gdy użytkownik odwiedzi stronę po kilku dniach.

W takim pliku cookie mogą  być również zapisywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych.

„Plik cookie stron trzecich” odnosi się do plików cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba, która zarządza Ofertą Online (jeśli są to tylko pliki cookie Administratora Oferty Online, mówimy wtedy o „Plikach cookie strony pierwszej”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniać to w  ramach  naszej Polityki Prywatności. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich urządzeniu, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki.

Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki.Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszej Oferty Online.W przypadku wielu usług można zgłosić ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów marketingowych, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/  lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/

Ponadto przechowywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Należy pamiętać, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje naszej Oferty Online mogą być dostępne.

Prawo do bycia zapomnianym

Dane przez nas przetwarzane  zostaną   usunięte  lub ich przetwarzanie  ograniczone zgodnie z Art. 17 i 18 RODO.O ile niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi wyraźnie inaczej, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich  usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane do innych i  uzasadnionych  celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone.

Oznacza to, że dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów.

Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech przechowywanie odbywa się w  szczególności przez okres 10 lat zgodnie z § 147 Ust. 1 Kodeksu Podatkowego Niemiec, § 257 Ust. 1, pkt 1 i 4, Ust 4 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, dokumenty księgowe, księgi handlowe , dokumenty  związane  z opodatkowaniem itp.) oraz 6 lat  zgodnie z  § 257 Ust. 1 nr 2 i 3, Ust. 4 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (listy handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii, przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z §132 Ust. 1 Austriackiego Federalnego Kodeksu Podatkowego (dokumenty księgowe, rachunki/faktury, konta, rachunki,  pokwitowania , dokumenty handlowe, zestawienie przychodów i wydatków, itp.),  przez  22 lata w związku z  nieruchomościami i przez 10 lat w przypadku dokumentów w związku z elektronicznie świadczonymi usługami, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi, które są świadczone na rzecz nie-przedsiębiorców w państwach członkowskich UE  i  dla których Mini-One-Stop-Shop (MOSS) jest miejscem prowadzenia działalności.

 

Usługi maklerskie

Dane naszych klientów, odbiorców i zainteresowanych stron (zwanych  dalej „Odbiorcami”) przetwarzamy zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. b) RODO do świadczenia na ich rzecz usług kontraktowych lub przedumownych.

Przetwarzane dane, ich charakter, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania są określone przez podstawowe upoważnienie.

Zasadniczo obejmują one  dane osobowe i dane podstawowe klientów (nazwisko, adres itd.), jak również dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu itp.), dane dotyczące umowy (treść zamówienia, składki, warunki, informacje na temat pośredniczących spółek/ubezpieczycieli/świadczeń) oraz dane dotyczące płatności (prowizje, historia płatności itp.).

Ponadto, możemy przetwarzać informacje na temat cech i  sytuacji osób lub rzeczy do nich należących , jeśli jest to część przedmiotu naszego zamówienia.

Mogą  to być na przykład informacje na temat warunków życia, mienia  ruchomego lub nieruchomego. W ramach powierzenia może być również konieczne przetwarzanie szczególnych kategorii danych zgodnie z Art. 9 Ust. 1 RODO, w szczególności informacji o stanie zdrowia danej osoby. 

W tym celu, w razie potrzeby, postępujemy zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. a), Art. 7, Art. 9 Ust. 2 lit. a) RODO, klient wyraża na to wyraźną zgodę.

W zakresie wymaganym  przez  prawo  lub w celu realizacji umowy,  ujawniamy  lub przekazujemy dane klienta podmiotom świadczącym usługi brokerskie, ubezpieczycielom, reasekuratorom, konsorcjom brokerskim,  dostawcom usług technicznych, innym podmiotom świadczącym usługi, takim jak  stowarzyszenia  współpracujące, a także podmiotom świadczącym  usługi finansowe, instytucjom kredytowym i firmom inwestycyjnym,  przewoźnikom  ubezpieczeń  społecznych, organom podatkowym, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, audytorom, rzecznikom ubezpieczeniowym i Federalnemu Urzędowi Nadzoru Finansowego (BaF).

Ponadto możemy również zlecać usługi podwykonawcom, takim jak pośrednicy.

W przypadku, gdy jest to wymagane do ujawnienia/przekazania danych (co może mieć miejsce np. w przypadku szczególnych kategorii danych zgodnie z Art. 9 RODO), uzyskujemy zgodę klientów.

Usunięcie danych następuje po wygaśnięciu gwarancji prawnej i podobnych zobowiązań, przy czym konieczność przechowywania danych jest  sprawdzana co trzy lata; w przeciwnym razie obowiązują ustawowe obowiązki przechowywania. W przypadku obowiązków związanych z archiwizacją prawną, usunięcie następuje po jego wygaśnięciu.

Zgodnie z niemieckim prawem, w szczególności w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym, należy przechowywać protokoły z doradztwa  przez okres 5 lat, noty maklerskie przez okres 7 lat i umowy maklerskie   przez okres 5 lat, a także zasadniczo przez  6 lat dla dokumenty istotne z punktu widzenia prawa handlowego i przez 10 lat dokumenty istotnych z punktu widzenia prawa podatkowego.

Usługi kontraktowe

Dane naszych partnerów umownych i zainteresowanych stron, jak również innych zleceniodawców, klientów, usługobiorców, odbiorców lub partnerów umownych (dalej „Partnerzy Umowni”) przetwarzamy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do świadczenia na ich rzecz usług kontraktowych lub przedumownych.

Przetwarzane tu dane, rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania są określone przez podstawowy stosunek umowny.

Przetwarzane dane obejmują dane główne naszych partnerów handlowych (np. nazwiska i adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail i numery telefonów), jak również dane kontraktowe (np. wykorzystywane usługi, treść umowy, komunikacja kontraktowa, nazwiska osób kontaktowych) i dane płatnicze (np. dane bankowe, historia płatności).

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są one częścią przetwarzania zleconego lub umownego.

Przetwarzamy dane niezbędne do  uzasadnienia i realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz wskazujemy na konieczność ich ujawnienia, jeśli nie jest to oczywiste dla naszych partnerów umowy.

Ujawnienie informacji osobom trzecim lub spółkom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane w ramach umowy.

Przetwarzając dane przekazane nam w ramach zamówienia, działamy zgodnie z instrukcjami klienta i wymogami prawnymi.

Korzystając z naszych usług online, możemy zapisać adres IP oraz czas działania danego użytkownika.

Dane te są przechowywane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, jak również interesami użytkowników w zakresie ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem i innym nieautoryzowanym wykorzystaniem.

Dane te z zasady nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba  że konieczne będzie dochodzenie naszych  roszczeń  zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. f) RODO jest wymagane lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. c) RODO.

Dane zostaną usunięte, jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia  zobowiązań umownych lub ustawowych, oraz do obsługi wszelkich gwarancji i porównywalnych zobowiązań, przy czym konieczność przechowywania danych jest poddawana przeglądowi co trzy lata; w przeciwnym razie obowiązują ustawowe obowiązki przechowywania.

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również organizacji naszej firmy, rachunkowości finansowej oraz przestrzegania obowiązków prawnych, np. archiwizacji.

Przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w trakcie świadczenia usług kontraktowych.

Podstawy przetwarzania są określone w Art. 6 Ust. 1 lit. c) RODO, Art. 6 Ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych ma wpływ na klientów, potencjalnych klientów,  partnerów biznesowych i odwiedzających strony internetowe.

Przeznaczeniem i obszarem naszego zainteresowania w zakresie przetwarzania danych jest administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania służące utrzymaniu naszej działalności, realizacji naszych zadań i świadczeniu naszych usług.

Usunięcie danych dotyczących usług umownych i komunikacji umownej  odpowiada informacjom dostarczanym w ramach tych czynności przetwarzania.

Ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy podatkowi, jak również innym  urzędom skarbowym i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto informacje o dostawcach, organizatorach imprez i innych  partnerach biznesowych  przechowujemy na podstawie naszych zamierzeń biznesowych, np. w celu nawiązania kontaktu w  późniejszym  terminie.

Zasadniczo przechowujemy na stałe większość danych związanych z firmą.

Informacje dotyczące ochrony danych w procesie rekrutacji

Przetwarzamy dane kandydatów wyłącznie do celów i w ramach procedury rekrutacji zgodnie z wymogami prawnymi.

Przetwarzanie danych kandydatów odbywa się w celu  wypełnienia  naszych (przed)umownych zobowiązań w ramach postępowania rekrutacji w rozumieniu Art. 6 Ust. 1 lit. b) RODO, Art. 6 Ust. 1 lit. f) RODO, jeśli przetwarzanie danych staje się dla nas konieczne, np. w ramach procedur prawnych (w Niemczech obowiązuje dodatkowo §26 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).

Procedura rekrutacji wymaga, aby kandydaci dostarczyli nam swoje dane.

Jeżeli udostępniamy formularz online, niezbędne dane kandydatów są oznaczone w inny sposób, co wynika z opisu stanowiska i  zasadniczo   obejmują  dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty należące do  zgłoszenia , takie jak list motywacyjny, życiorysy i zaświadczenia.

Ponadto kandydaci mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje.

Składając aplikację do nas, kandydaci wyrażają  zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów procedury rekrutacji zgodnie z rodzajem i zakresem określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

O ile w ramach procedury rekrutacji dobrowolnie przekazywane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu Art. 9 Ust. 1 RODO, są one  dodatkowo  przetwarzane zgodnie z Art. 9 Ust. 2 lit. b) RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, np. poważny stopień niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne).

Jeżeli w trakcie procedury rekrutacji od kandydatów wymagane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu Art. 9 Ust. 1 RODO, są one dodatkowo przetwarzane zgodnie z Art. 9 Ust. 2 lit. a RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli są one wymagane do wykonywania zawodu).

Po udostępnieniu zgłoszenia kandydaci mogą je przesłać do nas za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.

Dane są szyfrowane i przekazywane do nas zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi.

Kandydaci mogą również przesłać nam swoje zgłoszenie pocztą elektroniczną.

Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail z reguły nie są wysyłane w formie  zaszyfrowanej i że kandydaci muszą sami upewnić się, że są one zaszyfrowane.

W związku z tym nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za przekazanie aplikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze i dlatego zalecamy korzystanie z formularza on-line lub przesyłki pocztowej.

Kandydaci mogą przesłać nam swoje zgłoszenie pocztą, zamiast korzystać  z internetowego formularza zgłoszeniowego i poczty elektronicznej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dane dostarczone przez kandydatów mogą być przez nas dalej przetwarzane w celu zatrudnienia.

W przeciwnym razie, jeśli aplikacja o pracę nie zostanie zaakceptowana, dane kandydatów zostaną usunięte.

Dane kandydatów zostaną również usunięte w przypadku wycofania ich kandydatury, do czego są oni w każdej chwili uprawnieni.

Usunięcie nastąpi po upływie sześciu miesięcy, z zastrzeżeniem uzasadnionego odwołania przez kandydata, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na  wszelkie dalsze pytania związane z kandydaturą i wywiązać się z naszych obowiązków wynikających z ustawy o równym traktowaniu.

Rachunki za zwrot kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Nawiązanie kontaktu

W przypadku kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu lub mediów społecznościowych), dane użytkownika do przetwarzania zapytania kontaktowego zostaną przetwarzane zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. b) (w kontekście stosunków umownych/przedumownych), Art. 6 Ust. 1 lit. f (inne zapytania) RODO.

Dane użytkowników  mogą  być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub w innym systemie zarządzania relacjami z klientem.

Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne.

Co dwa lata dokonujemy przeglądu tego wymogu; obowiązują również ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

Hosting i wysyłka pocztą elektroniczną

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do  świadczenia  następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń magazynowa i usługi bazodanowe, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi w zakresie bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi Oferty Online.

My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane osobowe, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane kontraktowe, dane użytkowe, metadane i dane komunikacyjne klientów, stron zainteresowanych i osób odwiedzających naszą Ofertę Online w oparciu o nasze uzasadnione oczekiwania, w celu skutecznego i bezpiecznego dostarczenia Oferty Online zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. f) RODO oraz Art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

Gromadzenie danych dostępu i plików logów

My, lub nasz dostawca hostingu, zbieramy na podstawie naszych uzasadnionych powodów w rozumieniu Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO dane  dotyczące  każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki logów serwera).

Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość  przesłanych  danych, powiadomienie  o  udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL  (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz wnioskującego dostawcę.

Informacje o plikach z logami są przechowywane przez maksymalnie 7 dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu  zbadania  nadużycia  lub  oszustwa), a następnie usuwane.

Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dokumentacji, nie są  usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia  danego  incydentu.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych powodów (tj. analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej Oferty Online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Google Analytics, korzystamy z usługi analizy stron internetowych Google LLC („Google”).

Google korzysta z plików cookie.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Oferty Online przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat działań w ramach tej Oferty Online i do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej Oferty Online i korzystania z Internetu.

Z przetwarzanych danych mogą być tworzone anonimowe profile użytkowników.

Google Analytics używamy tylko z włączoną anonimizacją IP.

Oznacza to, że Google zmniejszy adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym .

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z  innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą   również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z Oferty Online i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod  następującym  linkiem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych  Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 14 miesięcy.

Jetpack (Statystyki WordPress)

Na podstawie naszych uzasadnionych celów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 Ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z wtyczki Jetpack (tutaj podfunkcja „Statystyki WordPress”), która posiada zintegrowane narzędzie do analizy statystycznej dostępu odwiedzających. Adres producenta wtyczki: Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Jetpack używa plików „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej oferty
 online są przechowywane na serwerze w USA.

Przetworzone dane  mogą  być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych, a nie reklamowych.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Automattic:  https://automattic.com/privacy/ oraz w Jetpack-Cookies: https://jetpack.com/support/cookies/. 

Czcionki Google

Integrujemy czcionki („Czcionki Google”) dostawcy Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/,  Rezygnacja:  https://adssettings.google.com/authenticated. 

Stworzone z Datenschutz-Generator.de od RA Dr Thomas Schwenke.