Impressum

Podstawski Unternehmensgruppe
Rastatter Straße 62
68239 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 377 0 33 0
Fax +49 (0) 621 377 0 33 99

E-Mail:  info@podstawski-group.com

Dalsze obowiązkowe informacje zgodnie z TMG

Odpowiedzialny za treść:

wobama invest GmbH
Rastatter Straße 62
68239 Mannheim

Dyrektor zarządzający: Thomas Podstawski
HRB 70008, sąd lokalny w Mannheim
VAT ID DE 143868011

Internetowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ internetową platformę rozwiązywania sporów, z której konsumenci mogą korzystać w celu rozstrzygnięcia sporu i gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat rozwiązywania sporów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w postępowaniu arbitrażowym przed sądem konsumenckim w przypadku sporu z konsumentem.

Wyłączenie odpowiedzialności, prawa autorskie, gromadzenie danych

1. treść oferty online

wobama invest GmbH zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec wobama invest GmbH, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że wobama invest GmbH działał umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. wobama invest GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez oddzielnego ogłoszenia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

2. odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do linków, które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności wobama invest GmbH, przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy posiada wiedzę na temat tych treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich wykorzystaniu w przypadku treści niezgodnych z prawem. Za treści wykraczające poza ten zakres, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent tych stron, a nie ten, który jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków. Ograniczenie to odnosi się również do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, czatach i listach mailingowych założonych przez wobama invest GmbH. wobama invest GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wpisy osób trzecich. Wpisy o charakterze rasistowskim, seksistowskim i nieludzkim zostaną usunięte natychmiast po zapoznaniu się z nimi przez firmę wobama invest GmbH.

3. prawo autorskie

Firma wobama invest GmbH stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dźwięków i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, korzystać z grafik, dźwięków i tekstów stworzonych przez samą firmę wobama invest GmbH lub wykorzystywać wolne od licencji grafiki, dźwięki i teksty. Jeśli jednak na poszczególnych stronach znajdzie się nieoznakowana grafika, dźwięk lub tekst, który jest chroniony prawami autorskimi osób trzecich, to prawa autorskie nie mogą być określone przez autora. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wobama invest GmbH usunie dany obiekt z jego publikacji po uprzednim powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samą wobama invest GmbH pozostają wyłącznie w posiadaniu wobama invest GmbH. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak schematy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody wobama invest GmbH jest zabronione.

4. ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.